Main Story

Editor's Picks

Trending Story

ถ้ำฤๅษีสมบัติ

ถ้ำฤๅษีสมบัติ  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีคำสั่งให้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการชั่วคราว โดยเลือกถ้ำฤๅษีสมบัติ ที่แต่เดิมมีชื่อว่า “ถ้ำฤๅษี” เป็นกระทรวงการคลัง…

อัญมณีแห่งขุนเขา “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เขาค้อ

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บนเนินเขาหมู่บ้านทางแดง   ต.แคมป์สน   อ.เขาค้อ   จ.เพชรบูรณ์  ถูกก่อตั้งขึ้นโดย คุณภาวิณี โชติกุล และ คุณ อุไร โชติกุล…

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เขาค้อ

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก  ถูกสร้างขึ้นโดยกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป เพื่อน้อมเกล้าถวายเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ และ เพื่อเป็นการฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช…

พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวิตศาสตร์

“พิพิธภัณฑ์อาวุธ” หรือ “ฐานอิทธิ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ฐานอิทธิ ได้รับการตั้งชื่อตาม พันเอก อิทธิ สิมารักษ์ ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์ โดยบริเวณนี้ถูกใช้ให้เป็นฐานปืนใหญ่ ทำหน้าที่ยิงสนับสนุนการสู้รบ  …

พระตำหนักเขาค้อ เดินขึ้นยอดเขาย่า ชมวิว 360 องศา

         “พระตำหนักเขาค้อ” เป็นพระตำหนักที่ตั้งอยู่บนเขาย่า โดย เหล่าทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เป็นผู้ระดมทุนกันสร้างขึ้นถวายแด่ สมเด็จพรเจ้าอยู่หัว และ