July 21st, 2017

  การแต่งกายไปทำบุญตักบาตรของสุภาพสตรีชาวเพชรบูรณ์ในสมัยก่อน

  134-การแต่งกายไปทำบุญตักบาตรของสุภาพสตรีชาวเพชรบูรณ์ในสมัยก่อน

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ภาพสาวเพชรบูรณ์กลับจากการทำบุญ

  ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า เมื่อตอนเปิดทำการใหม่ ๆ