July 21st, 2017

  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ในอดีต

  136-โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ในอดีต

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า เมื่อตอนเปิดทำการใหม่ ๆ

  รถพยาบาลและรถใช้งานประจำโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สมัยก่อน