July 21st, 2017

  จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

  190-จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ศาลากลางเพชรบูรณ์หลังดั้งเดิม เมื่อ พ.ศ. 2506

  พลโท กฤษณ์ สีวะรา แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาตรวจสภาพภูมิประเทศที่จังหวัดเพชรบูรณ์