กลุ่มคหบดีชาวจีน ในตลาดหล่มสัก

089-กลุ่มคหบดีชาวจีน ในตลาดหล่มสัก

กลุ่มคหบดีชาวจีน ในตลาดหล่มสัก

คนจีนได้อพยพมาอยู่อาศัยและค้าขายในตลาดหล่มสักจำนวนมากกว่าทุก ๆ เมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ มากกว่าแม้กระทั่งในตัวเมืองเพชรบูรณ์เอง
และทุกคนมีความรัก ความสามัคคีกันอย่างดียิ่ง จนได้ร่วมกันวางรากฐานทางสังคมและทางเศรษฐิจที่มั่งคั่งให้กับเมืองหล่มสัก มาจนทุกวันนี้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น