July 27th, 2017

  ขบวนแห่ศพ ผ่านถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสักในปัจจุบัน

   

  087-ขบวนแห่ศพ ผ่านถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก

  087-ขบวนแห่งานศพ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก2

  088-ขบวนแห่ศพ ผ่านตลาดหล่มสัก

  ขบวนแห่ศพ ผ่านตลาดหล่มสัก

   

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  สระกลางเมือง จัดงานลอยกระทง พ.ศ. 2527

  วงล่อโก๊วะของชาวจีนในตลาดหล่มสัก