อ่างเก็บน้ำป่าแดง (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์)

สารบัญเนื้อหา

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง สร้างกั้นลำห้วยป่าแดง อยู่ทางด้านทิศ ตะวันตกของตัวเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 8 กิโลเมตร

ขณะนี้สร้างเสร็จแล้วและทำการเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี 2518 การก่อสร้าง เป็นทำนบดิน มีความสูง 26 เมตร สันทำนบกว้าง 8 เมตร ยาว 1,360 เมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

มา ตั้งแต่ปี 2512 ใช้งบประมาณ 60 ล้านบาท พื้นที่กักน้ำ 1,800 ไร่ ปริมาณน้ำ 20.7 ล้านลูกบาศก์เมตร มีคลองส่งน้ำ 6 สาย ยาว 35 ก.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 16,950 ไร่ ปริมาณน้ำส่งได้วันละ 10,000 ลบ.ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม จะมีนักทัศนาจร ไปเที่ยวเป็นประจำ

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองฝั่งของ ลำห้วยป่าแดง ในเขตตำบลป่าเลา ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

และตำบลใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อน เพราะ ขาดแคลนน้ำทำนา โดยเฉพาะตอนต้นและปลาย ฤดูทำนาการทำนา ในบริเวณดังกล่าวต้องอาศัยน้ำฝน ตามธรรมชาติกับน้ำ ที่ทดจากห้วย ซึ่งไม่สู้จะได้ผลดีนัก เพราะลมฟ้าอากาศ วิปริตผันแปรอยู่เสมอ

เมื่อฝนตกหนักน้ำจะไหลลงมาอย่างรุนแรง ทำให้ฝายราษฎรที่ทำไว้ชำรุดพังไป เมื่อฝนหยุดน้ำก็จะแห้ง ฮวบฮาบไปการจะก่อสร้างฝายให้มั่นคง แข็งแรง ก็ต้องใช้เงินมาก เกินขีดความสามารถที่ราษฎร จะดำเนินการเองได้ ด้วยเหตุดังกล่าวโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง

จึงได้ก่อสร้างขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเดือดร้อน ของราษฎรดังกล่าว และนอกจากนี้ยังได้อาศัยน้ำเก็บกักไว้ในการประปา เขตอำเภอเมือง เพชรบูรณ์ โดยส่งน้ำไปตามคลอง ส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้ายลง สู่แหล่งน้ำหนองนารี เพื่อการประปา และการอุตสาหกรรม อ่างเก็บน้ำชล ประทาน ห้วยป่าแดง

ข้อมูลภาพจาก : ร้านอาหารริมเขื่อนป่าเเดง
ฝากรูป
Message us