สวนรุกขชาติผาเมือง(หนองนารี) (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์)

ประวัติความเป็นมาหนองนารี ตั้งอยู่ในบริเวณของสถานที่ สวนสาธารณะหนองนารี ตั้งอยู่ ณ ถนนรัฐวัฒนา หมู่๕ บ้านป่าเลา ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์

อย่างจากตัวเมืองทางทิศเหนือ ๒ กิโลเมตร แต่เดิมนั้นบริเวณนี้มีสภาพเป็นทุ่งนาอยู่ติดกับหนองน้ำ รวมกัน แล้วมีลักษณะรูปร่าง ยาวรี ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า หนองนารี สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีดำรงจัดตั้งนครบาลเพชรบูรณ์ ให้ย้าย เมืองหลวงมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ พ.ศ ๒๕๘๖ และสั่งให้กรมชลประทานทำการเสริมคันกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง พ.ศ. ๒๕๒๘ ทาง

ราชการให้ชื่อหนองน้ำแห่งนี้ว่า “สวนรุกขชาติผาเมือง” และให้มีการปรับปรุงสถานที่ ปลูกพันธุ์ไม้นานาชนิด เพื่อให้มีความร่มรื่นสวยงาม เหมาะสมกับเป็น แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองอีกแห่งหนึ่งด้วย ปัจจุบัน ได้ทำการขุดลอกให้มีความลึก เพื่อใช้สามารถจุน้ำได้ ปริมาณมาก สามารถใช้ในการเกษตรได้ตลอดปี หากน้ำในหนองนารีเก็บน้ำได้ไม่พอก็จะได้รับการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง เพื่อใช้ในการประปา และอุตสาหกรรมในตัวเมืองเพชรบูรณ์เป็นต้นมา

 

ข้อมูลภาพจาก : http://www.tiewplearn.com/,www.google.co.th

ฝากรูป
Message us