July 27th, 2017

  พลโท กฤษณ์ สีวะรา แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาตรวจสภาพภูมิประเทศที่จังหวัดเพชรบูรณ์

  191-พลโท กฤษณ์ สีวะรา แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาตรวจสภาพภูมิประเทศที่จังหวัดเพชรบูรณ์

  ภาพนี้ถ่ายที่ศาลาประชาคม เมื่อวันที่ 13 มีค. 2506

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

  การก่อสร้างสวนสาธารณะ ในอดีต ที่บริเวณลานหน้าสถานีตำรวจ หล่มสัก ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2503