โบสถ์หลังเก่าของวัดประตูดาว Phetchabun.org

โบสถ์หลังเก่าของวัดประตูดาว ปัจจุบันได้สร้างหลังใหม่แล้ว

170-ปัจจุบันได้สร้างหลังใหม่แล้ว

 

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

จวนผู้ว่าราช…