ภาพถ่ายโบราณ พระประธานในโบสถ์หลังเก่า วัดพระแก้ว ในเมืองเพชรบูรณ์ Phetchabun.org

ภาพถ่ายโบราณ พระประธานในโบสถ์หลังเก่า วัดพระแก้ว ในเมืองเพชรบูรณ์

ปัจจุบันองค์พระประธานได้รับการบูรณะและยกขึ้นสูงแล้ว เหลือแต่การบูรณะโบสถ์ใหม่

169-ภาพถ่ายโบราณ พระประธานในโบสถ์หลังเก่า วัดพระแก้ว ในเมืองเพชรบูรณ์

 

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

จวนผู้ว่าราช…