July 21st, 2017

  ศาลาพาเพลิน ที่หนองนารี

  027-ศาลาพาเพลิน ที่หนองนารี

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  จวนผู้ว่าฯ เมื่อสร้างเสร็จใหม่ ๆ พ.ศ. 2507

  หนองนารี