วิธีการลงทะเบียน เยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

วิธีการลงทะเบียน รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท โดยรัฐบาลได้แบ่งจ่ายเป็นงวด รวมทั้งหมดเป็นเวลา 3 เดือน

วันที่ 28 เมษายน 2563 ได้มีการเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000 บาท โดยรัฐบาลแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด งวดละ 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศ จำนวน 9 ล้านครัวเรือน โดยขั้นตอนแรก เกษตรกรที่ต้องการตรวจสอบสถานะ “ความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน “ สามาทำได้ได้ตามนี้

 

จากนั้นให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประจำตัวประชาชน 13 หลัก และให้คลิกคำว่า ค้นหา จากนั้นรอสักครู่ ระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

สิ่งที่ท่านต้องรู้ก่อนลงทะเบียน ท่านที่เป็นเกษตรกรที่มีสิทธิ์จะต้องเป็น เกษตรกรรายเดิม – แปลงเดิม ซึ่งตัวเกษตรกรเองสามารถปรับปรุงข้อมูล หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการับเงินเยียวยา 15,000 บาทผ่านทางFarmbook โดยการลงทะเบียนในโทรศัพท์แบบสมาร์โฟน เพื่อแจ้งข้อมูล 4 ประเภทดังนี้

 1. ท่านที่ต้องการแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมา ได้แก่
  • ข้อมูลเอกสารสิทธิ เชิน เนื้อที่ / ที่ตั้ง / พิกัด
  • กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด / พันธุ์พืช
  • วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีที่เพาะปลูก
  • ประเภทการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
 1. ท่านที่ต้องการติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยแสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานการณ์แจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook สามารถลบ/แก้ไข กรณีที่ท่านแจ้งข้อมูลผิดพลาด แต่สถานะการแจ้งปลูกยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบหรือแก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น
 2. จากการติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตรกร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ
 3. มีการคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไรและราคาขาย

วิธีการลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือ 6 ขั้นตอน ผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook มีดังนี้

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้ใน Appstore / Playstore ได้ทั้งใน IOS และ Android
 2. กดเลือกเมนูแจ้งปลูก
 3. เลือกแปลงปลูก ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 4. เลือกพืช ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 5. กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆให้ครบถวน
 6. กดบันทึก

สำหรับเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่

สำหรับเกษตรกรรายใหม่ รวมไปถึงเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่  ให้ยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรอยู่ ( หากมี ) หากท่านทำกิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่ หลายอำเภอ ให้ยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลัก ( อำเภอที่มีจำนวนแปลงมากที่สุด )

**** ตัวอย่างเอกสารการลงทะเบียน ****

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่อำเภอ

 •  เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
 •  เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม่ ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาที่มีการรับรองสําเนาจากผู้ครอบครอง ทั้งนี้ สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม

 

ฝากรูป
Message us