กยศ. ยืนยัน พักชำระหนี้สูงสุด 2 ปี ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กยศ.ยืนยัน ลดเบี้ยปรับ พักหนี้ รวมไปถึผ่อนผัน เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้กู้ยืม พักชำระนานสูงสุด 2  ปี

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทำให้ธุรกิจหรือกิจการหลายๆอย่างถูกปิดตัวลง จึงจำนวนคนตกงานเป็นจำนวนมาก กยศ.จึงเล็งเห็นความเดือดร้อนและเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้กู้ยืม และเพื่อให้ผู้กู้ยืมสามรถวางแผนการใช้จ่ายระหว่างที่ยังคงมีสถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าว กองทุนจึงมีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ ดังนี้


1. ลดเบี้ยปรับจากเดิม 75% เหลือ 0.5%
– กรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563

2. ลดเบี้ยปรับ 80%  สำหรับผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ และปิดบัญชีในครั้งเดียว
–  กรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
– กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ https://www.studentloan.or.th/promotion

3. 
ลดเบี้ยปรับ 75%
– เฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)ติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 63

4. ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท/คน/เดือน
– สำหรับผู้ที่แจ้งให้หักจากเงินเดือน เพื่อชำระเงินคืนกองทุน จะหักเงินชำระหนี้จำนวน 10 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มเมษายนนี้

5. 
พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ปี  จากเดิมที่ขอพักชำระได้เพียง 1 ปี
– ผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี สามารถพักชำระได้เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กองทุนอนุมัติ โดยจะต้องกลับมาชำระหนี้งวดปี 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
– ผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน สามารถชำระหนี้ดนาน 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติในระหว่างพักชำระหนี้ กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชำระหนี้ จนกว่าระยะเวลาพักชำระหนี้จะสิ้นสุด


6.
มาตรการผ่อนผันการชำระหนี้
ผู้กู้ยืมสามารถยื่นคำขอผ่อนผันการชำระหนี้ภายใน 60 วัน ก่อนครบกำหนดชำระหนี้  ในวันที่ 5 กรกฎาคม โดยแบ่งเป็นสองเกณฑ์ดังนี้

6.1 ผู้กู้ยืมที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน 8,000 บาทต่อเดือน 

สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 คราวๆละไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติในระหว่างผ่อนผัน ไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย รวมถึงยกเว้นเบี้ยปรับ
โดยใช้เอกสารขอสารขอยื่นผ่อนผันดังนี้
– แบบคำขอการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ( กยศ./กรอ. 202/62 )
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกันทุกราย พร้อมเว็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
– หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือหนังสือรับรองว่ามีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาทต่อเดือน ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานรัฐ ( กยศ./กรอ. 203/62 )

6.2
ผู้กู้ยืมที่มีรายได้ถดถอย
สามารถขอผ่อนผันการชำระหนี้ได้ตั้งแต่ 1.5 – 2.5 เท่าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเดิม โดยขึ้นอยู่กับยอดหนี้คงเหลือ และการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
เอกสารของยื่นผ่อนผัน มีดังนี้
– แบบคำขอการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ( กยศ./กรอ. 202/62)
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกันทุกราย พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
– หลักฐานแสดงการมีรายได้ถดถอย เช่น สลิปเงินเดือน

7. 
มาตรการงดหรือชะลอการบังคับคดี
งดการขายทอดตลาด สำหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกราย และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาด กองทุนจะยื่นคำร้องของดการขายทอดตลาดทุกรายไปจนถึงสิ้นปี 2563
– ชะลอการบังคับคดี สำหรับผู้กู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกันตามคำพิพากษา เว้นแต่กรณีที่การบังคับคดีใกล้ขาดอายุความ ยังคงต้องดำเนินการบังคับคดีไปตามปกติ

**** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ****
Call center : 02-0164888 กด 9 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
Facebook : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฝากรูป
Message us