อำเภอศรีเทพจัดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวหันมาสัมผัส วิถีชีวิต-วิถีชุมชน-วิถีวัฒนธรรม

อำเภอศรีเทพจัดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ในงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 2562 พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวหันมาสัมผัส วิถีชีวิต-วิถีชุมชน-วิถี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพเป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอศรีเทพ ที่วัดบึงศรีเทพรัตนาราม ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ที่รัฐบาลมีความคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดรายได้กับชุมชน

โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวเมืองหลัก (แอ่งใหญ่) สู่เมืองรอง (แอ่งเล็ก) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว สร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน การจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 2562 ด้วย

นอกจากนั้นยังมีการจัดเวทีแสดงกิจกรรม To Be Number ONE ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ พร้อมเวทีการแสดงการจัดนิทรรศการและการประกวด To Be Number ONE idol เพื่อสรรหาตัวแทนของอำเภอศรีเทพเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดต่อไป

ข้อมูล/รูปภาพ:inews
ฝากรูป
Message us