เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชรบูระ

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี คือ “วันเด็กแห่งชาติ”

และปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ คําขวัญวันเด็ก 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ช่วงเวลา 08.00 น. – 12.00 น. ที่ บริเวณสวนสวนสาธารณะเพชบุระ เปิดให้เข้าชมหอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้าน หอเกียรติยศเพชบุระ รอบพิเศษ พร้อมกับกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กิจกรรมโดดเบาะลมช่วยชีวิต

พร้อมจับฉลากแจกจักรยานกว่า 30 คัน ลงทะเบียนรับของรางวัล กว่า 3,000 ชิ้น และของรางวัลอีกมากมาย พร้อมกับเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชมรม สมาคม หรือผู้สนใจร่วมออกบูธมอบของขวัญให้กับเด็กๆ ทั้งนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จะได้มีการจัดเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกไว้ให้

แจ้งความประสงค์ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 056-711007 ต่อ 306

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ ให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

ข้อมูล/รูปภาพ : PR.เพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us