โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยภายใต้กรีนมาร์เก็ตจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต อ.หล่มเก่า

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ผู้ประสบอุทกภัย

ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตามแนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ต.นาซำ อ.หล่มเก่า นางสุภาวดี เพ็งธงชัย รองประธานสภาอบจ.เพชรบูรณ์ ผู้แทนนายกอบจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยภายใต้กรีนมาร์เก็ตจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต อ.หล่มเก่า

โดยมีนายอภิศักดิ์ จันทร์มินทร์ เกษตร อ.หล่มเก่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ พร้อมด้วยนายหมวดตรี พรพงษ์ ชาญชัยภัครธากูร ปลัดอาวุโส อ.หล่มเก่า และนายบารมี อินทรกนก สาธารณสุขอ.หล่มเก่า เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด พร้อมทั้งได้รับความรู้และทักษะในการเปลี่ยนแปลงวิถีสารเคมีสู่วิถีออร์แกนิก โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีและสามารถผลิตพืชผักปลอดสารพิษให้แก่ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บริโภคอย่างปลอดภัยต่อไป

แหล่งข้อมูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us