โครงการเสริมสร้างพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

สมัชชา “สวัสดิการชุมชน ฅนเพ็ด ซะ บูน กับการปฏิรูปประเทศไทย” ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

17 ธันวาคม 2561 นายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก มอบหมายให้ นายสิงหเดช รักษาสัตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุรวิจักษณ์ วงศ์คำปัน รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย เทศบาลเมืองหล่มสักร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก จัดนิทรรศการผลการดำเนินโครงการของกองทุนฯ ภายในงาน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล/รูปภาพ : เทศบาลเมืองหล่มสัก
ฝากรูป
Message us