นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำข้าราชการร่วมเกี่ยวข้าว “โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่เรือนจำชั่วคราวแคน้อย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นประธานเปิดกิจกรรม เกี่ยวข้าว “โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” โดยมีนางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ต้องราชทัณฑ์ ร่วมเกี่ยวข้าว บริเวณแปลงทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า เรือนจำชั่วคราวแคน้อย ได้ดำเนินกิจกรรมปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ตั้งแต่ปี 2553 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นการให้ ข้าราชการ บุคลากรภายนอก และผู้ต้องราชทัณฑ์ ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคบริโภคปลอดภัยจากสารเคมี และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ วิถีชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

โดยในวันนี้เป็นการเกี่ยวข้าวหอมมะลิ ที่ออกรวงเหลืองอร่ามหลังจากได้ ดำเนินการปักดำ ข้าวหอมมะลิ กข 105 ไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดย เรือนจำชั่วคราวแคน้อยได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวที่ได้จากการปลูก ที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจฯ บริเวณด้านหน้าเรือนจำแคน้อย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ดำเนินชีวิตแบบพอพียง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำวิธีการทำนาข้าวแบบอินทรีย์ไปใช้ภายหลังพ้นโทษ

แหล่งข้อมูล/PR นครบาลเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us