อ่างเก็บน้ำคลองลำกง หรือ “เขื่อนท่าลาว” แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือน

เขื่อนท่าลาว ตั้งอยู่ที่ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม ตลอดจนช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากของพื้นที่ตามแนวสองฝั่งของลำน้ำคลองลำกง และพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอหนองไผ่ โดยสร้างเสร็จในปี 2532ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเขื่อนท่าลาวแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก…
Message us