เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นางกอแก้ว วชิรมน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนศาสาตร์พระราชา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า โรงเรียนศาสตร์พระราชาสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ซึ่งเป็นองค์กรภาค