พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์หนุนเกษตรกรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนากระบวนการค้าการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ หนุนเกษตรกรหันมาปลูกพืช เกษตรอินทรีย์ ชูศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 แนวทางพอเพียงชีวิตยั่งยืนเป็นสุข วันที่ 23 มกราคม 2562 ที่โรงแรมโฆษิตฮิลล์ ห้องศรีเทพอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสาคร รุ่งเรือง…

“กรีนมาร์เก็ต” มาร์เก็ตเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยของคนเมืองเพชรบูรณ์

เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ เมืองแห่งผลหมาก รากไม้ นานาชนิด เมืองเพชรบูรณ์ มีอยู่จริง กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการทุกวัน ขายผัก ผลไม้ เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ขายผลไม้และผักตามฤดูกาล การันตี ความสดใหม่จากสวนจ๊ะ…
Message us