“เมืองศรีเทพสู่มรดกโลก” จ่อคิวรอบอร์ดคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบ ก่อนชง ครม.

ความคืบหน้ากรณีแผนการผลักดัน “ เมืองโบราณศรีเทพ” จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกในเดือนมกราคม 2562 นี้ หลังกรมศิลปากรได้นำเสนอเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจรที่ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อเดือน กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กระทั่งครม.มีมติรับทราบไปแล้วนั้น ล่าสุด…

ประวัติและความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ในจำนวนสิบแห่งของประเทศไทย ในปัจจุบันที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  โดยได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่งปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  สำหรับชื่อเรียกกันต่อมาว่า “ศรีเทพ”  นั้นเป็นการอนุโลมตามพระวินิจฉัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ซึ่งทา่านเป็นพระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย  ทรงสันนิษฐานไว้ในคราวเสด็จตรวจราชการในมณฑลเพชรบูรณ์เมื่อครั้งท่านยังดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ.  ๒๔๔๗…
Message us