พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์หนุนเกษตรกรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนากระบวนการค้าการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ หนุนเกษตรกรหันมาปลูกพืช เกษตรอินทรีย์ ชูศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 แนวทางพอเพียงชีวิตยั่งยืนเป็นสุข วันที่ 23 มกราคม 2562 ที่โรงแรมโฆษิตฮิลล์ ห้องศรีเทพอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสาคร รุ่งเรือง…
Message us