“กรีนมาร์เก็ต” มาร์เก็ตเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยของคนเมืองเพชรบูรณ์

เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ เมืองแห่งผลหมาก รากไม้ นานาชนิด เมืองเพชรบูรณ์ มีอยู่จริง กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการทุกวัน ขายผัก ผลไม้ เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ขายผลไม้และผักตามฤดูกาล การันตี ความสดใหม่จากสวนจ๊ะ…
Message us