ประวัติพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

“พ่อขุนผาเมือง”  ปรากฏชื่อในหลักศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่  2  ซึ่งจารึกอยู่ที่วัดศรีชุม ท่านทรงเป็นโอรสพ่อขุนนาวนำถุม  ผู้ครองเมืองราด

กษัตริย์ขอมยกพระราชธิดาคือพระนางสิงขรเทวีให้อภิเษกสมรสด้วย  พระราชทานนามสถาปนาเป็น  กมรเต็งอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์  และพระราชทานพระขรรค์ไชยศรี  เป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ต่อมาพระองค์ร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาว  ยึดเมืองสุโขทัยคืนจากขอมสมาสโขลญลำพง  ทรงยกพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์  พร้อมทั้งยกตำแหน่ง  กมรเต็งอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์  อันเป็นการอภิเษกพระสหายให้เป็นกษัตริย์สุโขทัย หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยไม่ได้ระบุว่า เมืองราด อยู่บริเวณใด แต่อย่างไงก็ตาม ชาวเพชรบูรณ์ก็ยังสำนึกในคุณงามความดีของพ่อขุนผาเมืองที่มีต่อชาวไทยอยู่  ท่านเป็นผู้กอบกู้อิสรภาพกรุงสุโขทัยจากขอม  ท่านเสียสละโดยไม่เห็นแก่ลาภยศ  อำนาจ  โดยการเสียสละให้พ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัยแทน  โดยวีรกรรมนี้ ชาวเพชรบูรณ์จึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองขึ้นมา เพื่อจะได้ลำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์

เรื่องเล่าพ่อขุนผาเมือง

เป็นวีรกษัตริย์ที่สำคัญพระองค์หนึ่งที่มีบทบาทในการกู้แผ่นดินสยาม จนสามารถตั้งกรุงสุโขทัยให้เป็นอาณาจักรของคนไทยได้ และก็มีกษัตริย์ปกครองเป็นปึกแผ่น คือ ขุนผาเมือง เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถมที่เป็นกษัตริย์คนแรกของเมืองสุโขทัย  และเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมสิ้นพระชนม์ลง  ขอมสบาดโขลญลำพงก็ได้บุกยึดเมืองสุโขทัยเป็นของตน

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง http://3.bp.blogspot.com

พ่อขุนผาเมือง  จึงร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาว เพื่อต่อสู้กับกองทัพของขอมจนได้ชัยชนะ เมื่อได้ชัยชนะพ่อขุนผาเมืองไม่ได้หวังอะไรในลาภ ยศ จึงอันเชิญให้ พ่อขุนบางกลางหาว เป็นปฐมกษัตริย์  และต่อมาให้ทรงพระนามว่า  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ทั้ง ๆ  ที่พ่อขุนผาเมืองนั้นก็มีสิทธิในการเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัยอย่างสมบูรณ์

 

ฝากรูป
Message us