วิธีตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คุณสมบัติตรงเกณฑ์ รอรับเงินเยียวยาได้เลย

วิธีตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ หากเช็กแล้วคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ รอรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาทได้เลย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมพร้อมโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท รวม 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) ให้แก่เกษตกรทุกกลุ่ม พืช ประมง และปศุสัตว์ วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com คาดการณ์ทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ มีดังนี้

 • เกษตรกรรายใหม่ โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
 • เกษตรกรรายเดิม ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอปรับปรุงข้อมูลด้านปศุสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง

หากต้องการยกเลิกการเป็นเกษตรกร สามารถติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอแจ้งยกเลิกการเป็นเกษตรกร

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 • ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์
 • กรณีเลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก ให้เป็นไป ตามเกณฑ์ ดังนี้
 • การเลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
 • การเลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
 • การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่ห้าตัวขึ้นไป
 • การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ห้าสิบตัวขึ้นไป
 • กรณี จำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2 ต้องมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 1 ชนิด

สำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ มีขั้นตอนดังนี้

 1. แอด Line Official กรมปศุสัตว์ @dldthailand หรือคลิกที่นี่ได้เลย
 2. จากนั้นรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. คลิก “ตรวจสอบข้อมูล”

****ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์****

ฝากรูป
Message us