แจ้งผู้รับเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ การรับเงิน ปี พ.ศ.2563

“กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายตรง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ให้กับผู้มีสิทธิพร้อมกัน ทั่วประเทศ เดือนมกราคม 2563”

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลาง จะทำหน้าที่จ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกรมบัญชีกลางร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลาง

ดังนั้น กรมบัญชีกลาง จะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
****กำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 เป็นวันหยุดราชการ จะทำการจ่ายก่อนวันหยุดนั้น****

ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-711007

ฝากรูป
Message us