จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์/รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. โดยกิจกรรมภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนา การอ่านสารของ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2562 จำนวน 6 ราย

มอบทุนมูลนิธิกองอาสารักษาดินแดนแก่บุตรสมาชิก อส. จำนวน 6 ทุน มอบประกาศนียบัตรฯ
พร้อมเงินรางวัล แก่นายหมู่ใหญ่ บุญช่วย สุนลี มอบเข็มที่ระลึกแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เกษียณอายุ มอบทุนการศึกษาชมรมแม่บ้านมหาดไทย มอบทุนการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 84 ทุน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ประเทศไทยได้มีการใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนขึ้นครั้งแรก ปัจจุบันกองอาสารักษาดินแดนจัดตั้งเป็นเวลา 65 ปี และกองบัญชาการอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย จัดให้มีพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน เพื่อรับฟังสารของผู้บัญชากองอาสารักษาดินแดนและจัดกิจกรรมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ และให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ได้ทราบถึงวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งให้มีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ กันเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา รักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้

ข้อมูล/รูปภาพ : PR.นครบาลเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us