การประกวดมะขามหวาน และสวนมะขามหวาน ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นประธานเปิดการประกวดมะขามหวาน และสวนมะขามหวาน ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยมี นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการการประกวด หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร เข้าร่วม ณ กองอำนวยการประกวดมะขามหวาน บริเวณป้ายศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการประกวดมะขามหวานและสวนมะขามหวาน ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ ให้มีความสม่ำเสมอได้มาตรฐานสินค้า ตรงกับความต้องการของตลาด ให้เกษตรกรตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี โดยการจัดประกวดในครั้งนี้ ในส่วนของการประกวดมะขามหวาน มีการกำหนดสายพันธุ์ผลผลิตในการประกวดประกอบด้วย
1.มะขามหวานพันธุ์ศรีชมภู
2.มะขามหวานพันธุ์ขันตี
3.มะขามหวานพันธุ์สีทอง(นายหยัด)
4.มะขามหวานพันธุ์ประกายทอง
5.มะขามหวานพันธุ์อื่นๆ
6.สุดยอดมะขามหวาน ประจำปี 2562

ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกมะขามที่สนใจร่วมส่งมะขามคุณภาพดีจากสวนของตนเองเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

สำหรับการประกวดในปีนี้มะขามหวานพันธุ์สีทองของนายไพรวัลย์ ทองเกี้ยง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดมะขามหวาน ประจำปี 2562 โดยได้คัดเลือกจาก มะขามหวานพันธุ์ขันตี พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์สีทอง พันธุ์ประกายทอง และพันธุ์อื่นๆ ที่ได้รางวัลชนะเลิส จากการประกวดในครั้งนี้ และในส่วนของผลการประกวดในสายพันธุ์อื่นๆ นั้น พันธุ์ประกายทอง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายคุ้ม ชุยเสียงสา บ้านเลขที่ 40 หมู่ 12 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ / พันธุ์ศรีชมภู ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมประสงค์ ประดับมุข หมู่ 4 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า / พันธุ์สีทอง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายไพรวัลย์ ทองเกี้ยง บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ 6 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ /พันธุ์ขันตี ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมชาย เหลี่ยมศร บ้านเลขที่ 32 หมู่ 9ต.ซับเปิป อ.วังโป่ง และพันธุ์อื่นๆ(พันธุ์เพชรซับเปิบ) ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายคนึง กองศรี บ้านเลขที่ 75 หมู่ 6 ต.ซับเปิบ

โดยผู้ที่ชนะเลิศการประกวด
รางวัลที่ 1 จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินสด 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด 3,000 บาท
และมีรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 1,000 บาท

และในส่วนของการประกวดสวนมะขามหวานดีเด่นนั้น ผลการประกวด
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางลดาวัลย์ จุมพลมา ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะมีการดูแลสวนได้อย่างดีได้มาตรฐาน GMP มีความเสียสละสามารถถ่ายทอดความรู้ และเป็นแบบอย่างการปลูกมะขามหวานให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี มีคนสนใจศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการผลผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ
รางวัลที่ 2 นางจิตตนันท์ โตพวง ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
รางวัลที่ 3 นายสมชายเหลี่ยมศร ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยผู้ที่ชนะเลิศการประกวด รางวัลที่ 1 จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินสด 10,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด 3,000 บาท และมีรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 1,000 บาท

ข้อมูล/PR นครบาลเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us