โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด

โครงการส่งเสริม ให้นักเรียนมีความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีนายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ

พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ชัชวาล รักหาญ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขตอำเภอเขาค้อ และหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมืองได้อย่างถูกต้องและนำความรู้ไปขยายผลในการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

โดยมีนักเรียนของโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กว่า 237 คน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561

องค์การบริิหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us