โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ

“HeForShe” ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติ ความรุนแรง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ให้แก่ภาคีเครือข่าย และประชาชน เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยเฉพาะสุภาพบุรุษเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานฯ

ข้อมูล/รูปภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us