PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอประชาสัมพันธ์การดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2562 ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องละประมาณ 30 นาที จำนวน 140 เครื่อง โดยจะดำเนินการในวันและบริเวณดังต่อไปนี้ วันจันทร์ที่…
Message us