ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมือเพชรบูรณ์…