คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เมืองมะขามหวาน     อุทยานน้ำหนาว

ศรีเทพเมืองเก่า    เขาค้ออนุสรณ์

นครพ่อขุนผาเมือง

Message us