กำหนดการรับเสื้อพระราชทานของผู้ลงทะเบียนกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดการรับเสื้อพระราชทานของผู้ลงทะเบียนกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มี

กำหนดการ ดังนี้

1. ตรวจสอบลำดับที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์จังหวัดเพชรบูรณ์ www.phetchabun.go.th

2. ลำดับที่ลงทะเบียน 1-5200 เริ่มลงทะเบียนรับเสื้อพระราชทาน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องนำติดตัวไป คือ บัตรประจำตัวประชาชนที่ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

ลำดับที่ลงทะเบียน
ภาคเช้า ลำดับที่ 1-2600 เริ่มพิธี รับเสื้อพระราชทาน เวลา 10.00 น.
ภาคบ่าย ลำดับที่ 2601-5200 เริ่มพิธีรับเสื้อพระราชทาน เวลา13.00 น.
(แต่งกายชุดสุภาพ)

ฝากรูป
Message us